Všeobecné obchodné podmienky

Ubytovací poriadok a pravidlá pre užívateľov spoločných priestorov Vila Grín

Vážení hostia,

Oboznámte sa prosím pozorne s naším ubytovacím poriadkom. Sme radi, že ste si vybrali pre váš pobyt práve nás. Aby Vila Grín mohla rovnako ako vám slúžiť aj ďalším hosťom, prosíme o dodržiavanie nasledovného:

 1. Nástup na pobyt je možný v čase od 16.00 hod. v deň a hodinu vopred dohodnutú medzi prenajímateľom a ubytovaným klientom. Odchod z pobytu je najneskôr do 10.00 hod.

 2. V objekte môže byť ubytovaný klient, ktorý má objednané, prenajímateľom potvrdené a zaplatené ubytovanie. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené samostatné ubytovanie. Za maloleté deti koná zodpovedný zástupca.

 3. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok.

 4. Objekt sa vopred rezervuje zaplatením 50 % z celkovej dohodnutej ceny za pobyt, ktorá je splatná do 5 dní od odsúhlasenia objednávky, v súlade s platobnými a storno podmienkami. Zaplatením na účet prenajímateľa klient súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a prehlasuje, že je oboznámený o cenníku prenajímaného objektu, platobných a storno podmienkach ochrane osobných údajov.

 5. K cene ubytovania je prirátaná aj vratná kaucia vo výške 100 EUR pre prípad spôsobenia škody (napr. zničenia, straty alebo poškodenia vecí prípadne straty kľúčov a pod). Vrátenie vratnej kaucie za prenájom Vily Grín bude uskutočnené do 7 dní od Vášho odchodu a vrátenia objektu  bez spôsobenej škody. V prípade spôsobenia škody vo výške presahujúcej kauciu 100 EUR sa ubytovaný klient zaväzuje skutočnú škodu uhradiť do 7 dní od výzvy prenajímateľa.

 6. Prenajímateľ je povinný odovzdať klientom objekt v stave spôsobilom na riadne užívanie a nerušený pobyt podľa dohody. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní klienti sú povinní vo vlastnom záujme zistené nedostatky prípadne chyby a závady ihneď oznámiť majiteľovi objektu.

 7. V prípade skrátenia pobytu klientom tento nemá nárok na vrátenie už zaplatenej sumy.

 8. V posledný deň pobytu je nutné uvoľniť riadne vyprataný objekt do 10.00 hod. ráno, ak čas odchodu nebol vopred dohodnutý inak. Poplatok za upratovanie sa netýka umytia kuchynských riadov, preto ubytovaný klient v deň odchodu z pobytu vyčistí a odloží riady, vyprázdni umývačku,  zoberie si všetky prinesené veci, potraviny a uhasí oheň vo vnútornom aj vonkajšom krbe.

 9. Do interiérových priestorov nie je dovolené brať  a používať  exteriérové športové náradie (napr. lyže) a znečistenú športovú obuv (napr. lyžiarky, tretry) a iné predmety. Na ich  úschovu je vyhradený samostatný priestor – lyžiareň, ktorá rovnako slúži ako úschovňa bicyklov, golfových bagov a iného náradia.

 10. V celom objekte a v jeho priľahlých častiach a priestranstvách sú ubytovaní klienti povinní dodržiavať čistotu.

 11. Vo všetkých interiérových priestoroch je prísny zákaz fajčenia a zakladania ohňa v blízkosti objektu okrem priestorov na to určených.

 12. Ubytovaní klienti sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v objekte a v jeho bezprostrednej blízkosti a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 hod. večer do 06.00 hod. ráno.

 13. Ubytovaní klienti sú povinní svojim správaním predchádzať nebezpečenstvu poškodenia objektu a jeho vybavenia, predchádzať vzniku požiaru a zbytočne neplytvať elektrickou energiou po celú dobu pobytu.

 14. V prípade akýchkoľvek škôd, ktoré vzniknú neohľaduplným zaobchádzaním s  vecami nachádzajúcimi sa v priestoroch objektu a jeho zariadením, je ubytovaný klient povinný škodu nahlásiť a  znášať náklady, ktoré vzniknú prenajímateľovi pri ich odstraňovaní.

 15. V celom objekte je prísny zákaz používať vlastné elektrické spotrebiče okrem spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene, notebooku, nabíjačky a pod. Platí zákaz svojvoľne premiestňovať interiérové zariadenie, riady a vybavenie medzi jednotlivými časťami Vily Grín a robiť akékoľvek úpravy a zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie. Kúrenie je riadené prostredníctvom internetu, preto je zakázané manipulovať s ovládaním radiátorov a podlahového kúrenia.

 16. Ubytovanie domácich zvierat je povolené iba po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa.

 17. Ubytovaní klienti súhlasia s tým, že počas doby trvania ich pobytu má právo vstúpiť do objektu za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu ( nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod. ) správca, údržbár, upratovačka.

 18. V rámci bezpečnosti je ubytovaný klient povinný uzamykať vstupy do Vily Grín a objektov lyžiarne a krytého altánu – Grill House.

 19. Prenajímateľ objektu Vily Grín nezodpovedá za veci a cennosti ubytovanými klientami vnesené do objektu a priestorov určených na uloženie vecí. Rovnako nezodpovedá za škody na majetku klientov (vzťahuje sa aj na automobily, lyže, bicykle a pod.)

 20. Maloleté deti je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri a v exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je prihlásené na pobyt.

 21. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu prenajímateľa.

 22. Vonkajšie okolie Vily Grín a priestor vstupnej chodby Apartmánu 1 sú monitorované kamerovým systémom z dôvodu oprávneného záujmu.

 23. Pred každým odchodom z objektu, je klient povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere.  

 24. Ubytovaní klienti sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade porušenia má prenajímateľ právny nárok na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dojednaného času a to bez povinnosti vrátenia platby za nájom. Odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dojednaného času môže prenajímateľ okrem porušenia ustanovení tohto ubytovacieho poriadku aj v prípadoch, ak je to dôvodné pre ochranu majetku ako aj z prevádzkových alebo technických dôvodov, keď nebude objektívne možné pokračovať v poskytovaní služieb ( napr. dlhodobé prerušenie dodávky energií nezavinené prevádzkovateľom, pôsobenie prírodných síl alebo živlov, poškodenie objektu alebo nefunkčnosť technických zariadení a i.) Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte Vily Grín, zverejnený na internetovej stránke vilagrin.sk a klienti sú s ním oboznámení aj pri dojednaní podmienok a preberaní objektu. Neznalosť ustanovení nie je dôvodom na ich neplnenie.             


Pravidlá pre návštevníkov a užívateľov spoločných priestorov vírivky a Grill House

 1. Vstup do vírivky je povolený len pre ubytovaných klientov.

 2. Deťom a osobám mladším ako 18 rokov je vstup povolený iba v sprievode dospelej osoby, staršej ako 18 rokov.

 3. Riadiacu jednotku vírivky môže obsluhovať iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá bola o jej obsluhe poučená.

 4. Rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby sú plne zodpovedné za správanie a konanie svojich detí.

 5. Použite vírivky je iba na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť.

 6. Pred každým vstupom do vírivky sa dôkladne osprchujte. Zariadenie je určené pre váš oddych a  pohodlie, preto prosíme o dodržiavanie čistoty a hygieny.
 7. Pri vchádzaní a vychádzaní z vírivky prosíme zvýšte opatrnosť vzhľadom na možnosť klzkého povrchu.

 8. Vo vírivke nie je dovolené používať mydlá, konzumovať jedlo, fajčiť, sedieť na kryte vírivky, skákať do vody, potápať sa, v blízkosti vírivky používať otvorený oheň resp. sviečky.

 9. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť do priestorov vírivky akékoľvek elektrické spotrebiče, sklenené predmety a riady. Na tento účel je Grill House vybavený nerozbitným riadom.

 10. Ubytovaný klient si musí počínať tak, aby vedome nepoškodzoval zariadenia objektu.


Tiesňové telefónne čísla:

Polícia                                                               158
Záchranná zdravotná služba                         155
Hasičská a záchranná služba                        150
Horská záchranná služba                               18 300
Integrovaný záchranný systém                     112

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek kontaktujte tel. č. + 421 904 567 617 alebo vilagrin@vilagrin.sk 


Príjemný a nerušený pobyt želá Vila Grín

Image
Image